Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
240/2018/2019 nadania jednej z ulic Częstochowy imienia doc. dr. Alfreda Czarnoty 17.10.2018
239/2018/2019 upoważnienia Rad Wydziałów Politechniki Częstochowskiej do kontynuowania będących w toku oraz wszczynania i przeprowadzania: przewodów doktorskich, postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i postępowań o nadanie tytułu naukowego we wskazanych dyscyplinach i dziedzinach oraz nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego 17.10.2018
238/2018/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020) 17.10.2018
237/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kyrgyz Economic University (Kirgistan) 17.10.2018
236/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine (Ukraine) 17.10.2018
235/2018/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 (Uchwała nr 4/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 17.10.2018
234/2018/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Kadr na kadencję 2016-2020 (Uchwała nr 4/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 17.10.2018
233/2018/2019 zmiany Załącznika do Uchwały nr 185/2014/2015 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 17.10.2018
232/2018/2019 zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr 404/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, filologia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, gospodarka przestrzenna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka i ekonometria w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zdrowie publiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania 17.10.2018
231/2018/2019 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 17.10.2018
230/2017/2018 wprowadzenia zmian do znowelizowanego Regulaminu zarządzania własnością intelektualną w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Uchwały nr 145/2017/2018 Senatu PCz z dnia 3 grudnia 2017 roku) 26.09.2018
229/2017/2018 zmiany do Uchwały nr 107/2008/2009 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 r. ( z późn. zm.), dotyczącej zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Politechniki Częstochowskiej ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym 26.09.2018
228/2017/2018 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Knosali 26.09.2018
227/2017/2018 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 218/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019 26.09.2018
226/2017/2018 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2018/2019 25.07.2018
225/2017/2018 zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych wprowadzonego Uchwałą nr 93/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku z późniejszą zmianą (Uchwała nr 209/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku) 25.07.2018
224/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku, kończących się tytułem magister inżynier 25.07.2018
223/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku, kończących się tytułem magister inżynier 25.07.2018
222/2017/2018 zmiany Załącznika do Uchwały nr 119/2013/2014 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 25.07.2018
221/2017/2018 zmiany Załącznika nr 6 do Uchwały nr 404/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, filologia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, gospodarka przestrzenna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka i ekonometria w ramach studiów stacjonarnych 1 stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zdrowie publiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania 25.07.2018
220/2017/2018 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 405/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania 25.07.2018
219/2017/2018 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych III stopnia 25.07.2018
218/2017/2018 ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019 25.07.2018
217/2017/2018 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2018 rok 25.07.2018
216/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 202/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zawieszenia stosowania Uchwały nr 107/2008/2009 Senatu PCz z dnia 24.06.2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Politechniki Częstochowskiej ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym 27.06.2018
215/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture (Ukraina) 27.06.2018
214/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Almaty Management University (Kazachstan) 27.06.2018
213/2017/2018 przyznania medali "Zasłużonemu dla Uczelni" 27.06.2018
212/2017/2018 przyznania medali "Za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej" 27.06.2018
211/2017/2018 zmiany Załącznika do Uchwały nr 205/2014/2015 Senatu Politechniki częstochowskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania 27.06.2018
210/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie budownictwo aluminiowe i kompozytowe w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 27.06.2018
209/2017/2018 zmiany Uchwały nr 93/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 27.06.2018
208/2017/2018 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 180/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 27.06.2018
207/2017/2018 zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały nr 405/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania 27.06.2018
206/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2018 roku 27.06.2018
205/2017/2018 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 27.06.2018
204/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) 23.05.2018
203/2017/2018 zmiany sposobu użytkowania budynku Stołówki 23.05.2018
202/2017/2018 zawieszenia stosowania Uchwały nr 107/2008/2009 Senatu PCz z dnia 24.06.2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Politechniki Częstochowskiej ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twóczym 23.05.2018
201/2017/2018 nadania jednej z ulic Częstochowy imienia doc. dr. Alfreda Czarnoty 23.05.2018
200/2017/2018 przypisania kierunków studiów do profilu, obszaru kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 23.05.2018
199/2017/2018 wprowadzenia Regulaminu pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 23.05.2018
198/2017/2018 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marii Romanowskiej 23.05.2018
197/2017/2018 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2017 rok 23.05.2018
196/2017/2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2017 rok 23.05.2018
195/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
194/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 168/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie technologia szkła i ceramiki w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
193/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 167/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie design i zarządzanie projektami w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
192/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 165/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie odlewnictwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
191/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (Ukraina) 21.03.2018
190/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z „Vasile Goldis” Western University of Arad (Rumunia) 21.03.2018
189/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kazakh Leading Academy of Architechture and Civil Engineering (Kazachstan) 21.03.2018
188/2017/2018 zakupu samochodu służbowego dla celów służbowych 21.03.2018
187/2017/2018 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2018 roku 21.03.2018
186/2017/2018 medalu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej 21.03.2018
185/2017/2018 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019 21.03.2018
184/2017/2018 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019 21.03.2018
183/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku, kończących się tytułem magister inżynier 21.03.2018
182/2017/2018 zmiany Uchwały nr 49/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 21.03.2018
181/2017/2018 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku Akademickim 2019/2020 21.03.2018
180/2017/2018 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 21.03.2018
179/2017/2018 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 97/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 68/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 21.03.2018
178/2017/2018 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2018 roku 21.03.2018
177/2017/2018 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 21.03.2018
176/2017/2018 dalszych zmian w Załączniku nr 1 do arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 21.02.2018
175/2017/2018 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 21.02.2018
174/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 21.02.2018
173/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020 21.02.2018
172/2017/2018 zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 21.02.2018
171/2017/2018 zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 21.02.2018
170/2017/2018 reprezentantów Politechniki Częstochowskiej do składu Rady Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 21.02.2018
169/2017/2018 poparcia wniosku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy o nadanie Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 21.02.2018
168/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie technologia szkła i ceramiki w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
167/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie design i zarządzanie projektami w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
166/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
165/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie odlewnictwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
164/2017/2018 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 21.02.2018
163/2017/2018 niedochodzenia należności z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 13.12.2017
162/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: fizyka techniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, fizyka techniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 13.12.2017
161/2017/2018 zmiany Uchwały nr 96/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie inteligentne systemy BIM w budownictwie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 13.12.2017
160/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: angielski język biznesu w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Zarządzania 13.12.2017
159/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, menadżer żywności i źywienia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia po profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania 13.12.2017
158/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego" 13.12.2017
157/2017/2018 powołania Prof. dr. hab. inż. Leszka Rutkowskiego na recenzenta w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi oraz poparcia wniosku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dla inicjatywy nadania Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 13.12.2017
156/2017/2018 przeznaczenia dodatkowych środków pozabudżetowych na zwiększenie wynagrodzenia dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 13.12.2017
155/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oraz termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej" 13.12.2017
154/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania" 13.12.2017
153/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania" 13.12.2017
152/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku C Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki" 13.12.2017
151/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku C Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki" 13.12.2017
150/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego" 13.12.2017
149/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego" 13.12.2017
148/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej" 13.12.2017
147/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej" 13.12.2017
146/2017/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 13.12.2017
145/2017/2018 uchwalenia znowelizowanego Regulaminu zarządzania własnością intelektualną 13.12.2017
144/2017/2018 zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia Studium Przygotowania pedagogicznego Politechniki Częstochowskiej oraz zatwierdzenia wzoru odpisu świadectwa ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego Politechniki Częstochowskiej w tłumaczeniu na język angielski 13.12.2017
143/2017/2018 uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej 13.12.2017
142/2017/2018 przypisania kierunków studiów do profilu, obszaru kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 13.12.2017
141/2017/2018 likwidacji na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie recykling materiałów 13.12.2017
140/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie inżynieria środowiska - profil praktyczny 13.12.2017
139/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska 13.12.2017
138/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie ochrona środowska 13.12.2017
137/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, elektronika i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, automatyka i robotyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym 13.12.2017
136/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym 13.12.2017
135/2017/2018 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni i oceny działalności Rektora za rok akademicki 2016/2017 13.12.2017
134/2017/2018 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2018 rok 13.12.2017
133/2017/2018 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 13.12.2017
132/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 13.12.2017
131/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 13.12.2017
130/2017/2018 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 13.12.2017
129/2017/2018 Procedury ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej 13.12.2017
128/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lesya Ukrainka Eastern European National University (Ukraine) 25.10.2017
127/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej" 25.10.2017
126/2017/2018 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marii Romanowskiej 25.10.2017
125/2017/2018 poparcia wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie Profesorowi Januszowi Kowalowi godności doktora honoris causa Politechniki Białostockiej 25.10.2017
124/2017/2018 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 25.10.2017
123/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Mienia i Finansów na kadencję 2016-2020 25.10.2017
122/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 25.10.2017
121/2017/2018 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 25.10.2017
120/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 25.10.2017
119/2017/2018 uchylenia Uchwały nr 83/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 25.10.2017
118/2017/2018 uchylenia Ustawy nr 82/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 25.10.2017
117/2017/2018 zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 25.10.2017
116/2017/2018 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
115/2017/2018 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
114/2017/2018 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2017 i 2018 rok 25.10.2017
113/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 25.10.2017
112/2017/2018 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2017/2018 25.10.2017
111/2016/2017 realizacji projektu "Gmina samowystarczalna energetycznie", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 26.09.2017
110/2016/2017 zmiany Załączników do Uchwały nr 104/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku 26.09.2017
109/2016/2017 wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku 26.09.2017
108/2016/2017 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 11.07.2017
107/2016/2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Dekabrystów i Wały Dwernickiego 123 11.07.2017
106/2016/2017 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej 11.07.2017
105/2016/2017 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej 11.07.2017
104/2016/2017 zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zatwierdzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski 11.07.2017
103/2016/2017 ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2017/2018 11.07.2017
102/2016/2017 zmiany zapisów w Umowie o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na zasadach odpłatności, stanowiącej Załącznik do Uchwały nr 262/2015/2016 Senatu PCz z dnia 21 października 2015 roku 11.07.2017
101/2016/2017 likwidacji jednolitych studiów magisterskich 11.07.2017
100/2016/2017 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie informatyka i ekonometria 11.07.2017
99/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny naukowej elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia na Wydziale Elektrycznym 11.07.2017
98/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 69/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjecie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 11.07.2017
97/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 68/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 11.07.2017
96/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie inteligentne systemy BIM w budownictwie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 11.07.2017
95/2016/2017 zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 11.07.2017
94/2016/2017 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 11.07.2017
93/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 11.07.2017
92/2016/2017 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 11.07.2017
91/2016/2017 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 168/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku i 42/2008/2009 z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie tabeli stanowisk kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych oraz obsługi w Politechnice Częstochowskiej 31.05.2017
90/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy) 31.05.2017
89/2016/2017 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa instalacji elektrycznej z odnawialnymi źródłami energii wraz z rozdziałem na mikroinstalacje" 31.05.2017
88/2016/2017 powołania Prof. dr. hab. inż Norberta Sczygiola na recenzenta w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej Prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi oraz poparcia wniosku Politechniki Białostockiej dla inicjatywy nadania Profesorowi Januszowi Kowalowi godności doktora honoris causa Politechniki Białostockiej 31.05.2017
87/2016/2017 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. Jànosowi Tőzsérowi 31.05.2017
86/2016/2017 zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 29/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską 31.05.2017
85/2016/2017 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 31.05.2017
84/2016/2017 powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencje 2016-2020 31.05.2017
83/2016/2017 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 31.05.2017
82/2016/2017 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 31.05.2017
81/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika oraz informatyka w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
80/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
79/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria biomedycza w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
78/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie energetyka w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
77/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny naukowej inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Infrastruktury Środowiska 31.05.2017
76/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury Środowiska 31.05.2017
75/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 31.05.2017
74/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
73/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie technologie i urządzenia Wellness & SPA w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
72/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie energetyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu praktycznym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
71/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie monitoring i zarządzanie środowiskiem w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
70/2016/2017 uruchomienia kierunków studiów o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
69/2016/2017 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 48/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 31.05.2017
68/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 46/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 31.05.2017
67/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 31.05.2017
66/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 31.05.2017
65/2016/2017 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 31.05.2017
64/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 31.05.2017
63/2016/2017 Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 09.05.2017
62/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Technical University of Kosice (Słowacja) 22.03.2017
61/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Agri Food and Technology Research Institute (Hiszpania) 22.03.2017
60/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza (Brazylia) 22.03.2017
59/2016/2017 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Dom Studenta nr 7 HERKULES" 22.03.2017
58/2016/2017 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2017 roku 22.03.2017
57/2016/2017 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Janosowi Tozserowi 22.03.2017
56/2016/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra 22.03.2017
55/2016/2017 uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projkakościowych 22.03.2017
54/2016/2017 uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 22.03.2017
53/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich 22.03.2017
52/2016/2017 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.03.2017
51/2016/2017 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.03.2017
50/2016/2017 wprowadzenia ujednoliconych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów 22.03.2017
49/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiejuchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
48/2016/2017 uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 22.03.2017
47/2016/2017 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 22.03.2017
46/2016/2017 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 22.03.2017
45/2016/2017 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2017 roku 22.03.2017
44/2016/2017 wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami) 22.03.2017
43/2016/2017 zatwierdzenia Szczegółowych zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
42/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
41/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020 22.02.2017
40/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 22.02.2017
39/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Mienia i Finansów na kadencję 2016-2020 22.02.2017
38/2016/2017 uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 22.02.2017
37/2016/2017 powołania sekretarza w Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku z późn. zm.) 22.02.2017
36/2016/2017 poparcia wniosku o nadanie Profesorowi Peterowi Hagedornowi godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 22.02.2017
35/2016/2017 Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 22.02.2017
34/2016/2017 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 22.02.2017
33/2016/2017 zmiany uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 19/2016/2017 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 299/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.02.2017
32/2016/2017 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok 22.02.2017
31/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes (Ukraine) 14.12.2016
30/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z National University of Architecture and Construction of Armenia (Armenia) 14.12.2016
29/2016/2017 zmian w składzie Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku) 14.12.2016
28/2016/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2017 14.12.2016
27/2016/2017 przyjęcia Planu wydawniczego na 2017 rok 14.12.2016
26/2016/2017 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 14.12.2016
25/2016/2017 przyjęcia znowelizowanego regulaminu Organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej 14.12.2016
24/2016/2017 przyjęcia Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016/2020 14.12.2016
23/2016/2017 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 14.12.2016
22/2016/2017 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2016 rok 14.12.2016
21/2016/2017 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Główniej Politechniki Częstochowskiej 14.12.2016
20/2016/2017 uzupełnienia składu uczelnianych komisji na kadencję 2016-2017 07.12.2016
19/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 299/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 07.12.2016
18/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 316/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017 07.12.2016
17/2016/2017 powołania Prof. dr. hab. inż. Jacka Przybylskiego na recenzenta w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej Profesorowi Peterowi Hagedornowi oraz poparcia wniosku Politechniki Łódzkiej dla inicjatywy nadania Profesorowi Peterowi Hagedornowi godnośći doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 07.12.2016
16/2016/2017 zatwierdzenia znowelizowanego tekstu Statutu Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 07.12.2016
15/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia za okres roku akademickiego 2015/2016 19.10.2016
14/2016/2017 zawarcia porozumienia pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie 19.10.2016
13/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Artifex University of Bucharest (Romania) 19.10.2016
12/2016/2017 uzupełnienia składu uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 19.10.2016
11/2016/2017 uzupełnienia składu stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 19.10.2016
10/2016/2017 powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 19.10.2016
9/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej (zawiera tekst jednolity) 19.10.2016
8/2016/2017 uchylenia uchwały nr 325/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przedłużenia terminów wyborów na Wydziale Elektrycznym 19.10.2016
7/2016/2017 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 19.10.2016
6/2016/2017 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2016/2017 19.10.2016
5/2016/2017 powołania uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 14.09.2016
4/2016/2017 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 14.09.2016
3/2016/2017 zasad wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora oraz studentów do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 14.09.2016
2/2016/2017 zaopiniowania kandydata na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej 14.09.2016
1/2016/2017 opinii na temat zatrudnienia Kanclerza PCz 14.09.2016

 

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-24 09:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-24 09:09

Dane teleadresowe

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

NIP: 573-011-14-01
Regon: 000001643

ePUAP
/PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Opieka merytoryczna:
Anita Nowakowska
tel. (034) 3250 400
e-mail: anowakowska@pcz.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Tomasz Mrowiec
tel. (034) 3250 250
e-mail: tmrowiec@pcz.pl

 

 

Godziny urzędowania

Biuro Rektora czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Biuro Kanclerza czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 257577
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-05 08:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl