Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
128/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lesya Ukrainka Eastern European National University (Ukraine) 25.10.2017
127/2016/2017 zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej" 25.10.2017
126/2016/2017 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marii Romanowskiej 25.10.2017
125/2016/2017 poparcia wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie Profesorowi Januszowi Kowalowi godności doktora honoris causa Politechniki Białostockiej 25.10.2017
124/2016/2017 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 25.10.2017
123/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Mienia i Finansów na kadencję 2016-2020 25.10.2017
122/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 25.10.2017
121/2016/2017 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 25.10.2017
120/2016/2017 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 25.10.2017
119/2016/2017 uchylenia Uchwały nr 83/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 25.10.2017
118/2016/2017 uchylenia Ustawy nr 82/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 25.10.2017
117/2016/2017 zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 25.10.2017
116/2016/2017 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
115/2016/2017 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
114/2016/2017 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2017 i 2018 rok 25.10.2017
113/2016/2017 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 25.10.2017
112/2016/2017 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2017/2018 25.10.2017
111/2016/2017 realizacji projektu "Gmina samowystarczalna energetycznie", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 26.09.2017
110/2016/2017 zmiany Załączników do Uchwały nr 104/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku 26.09.2017
109/2016/2017 wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku 26.09.2017
108/2016/2017 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 11.07.2017
107/2016/2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Dekabrystów i Wały Dwernickiego 123 11.07.2017
106/2016/2017 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej 11.07.2017
105/2016/2017 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej 11.07.2017
104/2016/2017 zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zatwierdzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski 11.07.2017
103/2016/2017 ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2017/2018 11.07.2017
102/2016/2017 zmiany zapisów w Umowie o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na zasadach odpłatności, stanowiącej Załącznik do Uchwały nr 262/2015/2016 Senatu PCz z dnia 21 października 2015 roku 11.07.2017
101/2016/2017 likwidacji jednolitych studiów magisterskich 11.07.2017
100/2016/2017 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie informatyka i ekonometria 11.07.2017
99/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny naukowej elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia na Wydziale Elektrycznym 11.07.2017
98/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 69/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjecie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 11.07.2017
97/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 68/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 11.07.2017
96/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie inteligentne systemy BIM w budownictwie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 11.07.2017
95/2016/2017 zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 11.07.2017
94/2016/2017 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 11.07.2017
93/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 11.07.2017
92/2016/2017 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 11.07.2017
91/2016/2017 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 168/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku i 42/2008/2009 z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie tabeli stanowisk kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych oraz obsługi w Politechnice Częstochowskiej 31.05.2017
90/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy) 31.05.2017
89/2016/2017 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa instalacji elektrycznej z odnawialnymi źródłami energii wraz z rozdziałem na mikroinstalacje" 31.05.2017
88/2016/2017 powołania Prof. dr. hab. inż Norberta Sczygiola na recenzenta w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej Prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi oraz poparcia wniosku Politechniki Białostockiej dla inicjatywy nadania Profesorowi Januszowi Kowalowi godności doktora honoris causa Politechniki Białostockiej 31.05.2017
87/2016/2017 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. Jànosowi Tőzsérowi 31.05.2017
86/2016/2017 zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 29/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską 31.05.2017
85/2016/2017 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 31.05.2017
84/2016/2017 powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencje 2016-2020 31.05.2017
83/2016/2017 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 31.05.2017
82/2016/2017 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 31.05.2017
81/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika oraz informatyka w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
80/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
79/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria biomedycza w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
78/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie energetyka w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
77/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny naukowej inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Infrastruktury Środowiska 31.05.2017
76/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury Środowiska 31.05.2017
75/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 31.05.2017
74/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
73/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie technologie i urządzenia Wellness & SPA w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
72/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie energetyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu praktycznym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
71/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie monitoring i zarządzanie środowiskiem w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
70/2016/2017 uruchomienia kierunków studiów o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
69/2016/2017 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 48/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 31.05.2017
68/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 46/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 31.05.2017
67/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 31.05.2017
66/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 31.05.2017
65/2016/2017 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 31.05.2017
64/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 31.05.2017
63/2016/2017 Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 09.05.2017
62/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Technical University of Kosice (Słowacja) 22.03.2017
61/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Agri Food and Technology Research Institute (Hiszpania) 22.03.2017
60/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza (Brazylia) 22.03.2017
59/2016/2017 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Dom Studenta nr 7 HERKULES" 22.03.2017
58/2016/2017 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2017 roku 22.03.2017
57/2016/2017 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Janosowi Tozserowi 22.03.2017
56/2016/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra 22.03.2017
55/2016/2017 uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projkakościowych 22.03.2017
54/2016/2017 uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 22.03.2017
53/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich 22.03.2017
52/2016/2017 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.03.2017
51/2016/2017 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.03.2017
50/2016/2017 wprowadzenia ujednoliconych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów 22.03.2017
49/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiejuchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
48/2016/2017 uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 22.03.2017
47/2016/2017 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 22.03.2017
46/2016/2017 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 22.03.2017
45/2016/2017 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2017 roku 22.03.2017
44/2016/2017 wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami) 22.03.2017
43/2016/2017 zatwierdzenia Szczegółowych zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
42/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
41/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020 22.02.2017
40/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 22.02.2017
39/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Mienia i Finansów na kadencję 2016-2020 22.02.2017
38/2016/2017 uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 22.02.2017
37/2016/2017 powołania sekretarza w Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku z późn. zm.) 22.02.2017
36/2016/2017 poparcia wniosku o nadanie Profesorowi Peterowi Hagedornowi godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 22.02.2017
35/2016/2017 Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 22.02.2017
34/2016/2017 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 22.02.2017
33/2016/2017 zmiany uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 19/2016/2017 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 299/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.02.2017
32/2016/2017 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok 22.02.2017
31/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes (Ukraine) 14.12.2016
30/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z National University of Architecture and Construction of Armenia (Armenia) 14.12.2016
29/2016/2017 zmian w składzie Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku) 14.12.2016
28/2016/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2017 14.12.2016
27/2016/2017 przyjęcia Planu wydawniczego na 2017 rok 14.12.2016
26/2016/2017 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 14.12.2016
25/2016/2017 przyjęcia znowelizowanego regulaminu Organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej 14.12.2016
24/2016/2017 przyjęcia Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016/2020 14.12.2016
23/2016/2017 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 14.12.2016
22/2016/2017 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2016 rok 14.12.2016
21/2016/2017 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Główniej Politechniki Częstochowskiej 14.12.2016
20/2016/2017 uzupełnienia składu uczelnianych komisji na kadencję 2016-2017 07.12.2016
19/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 299/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 07.12.2016
18/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 316/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017 07.12.2016
17/2016/2017 powołania Prof. dr. hab. inż. Jacka Przybylskiego na recenzenta w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej Profesorowi Peterowi Hagedornowi oraz poparcia wniosku Politechniki Łódzkiej dla inicjatywy nadania Profesorowi Peterowi Hagedornowi godnośći doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 07.12.2016
16/2016/2017 zatwierdzenia znowelizowanego tekstu Statutu Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 07.12.2016
15/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia za okres roku akademickiego 2015/2016 19.10.2016
14/2016/2017 zawarcia porozumienia pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie 19.10.2016
13/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Artifex University of Bucharest (Romania) 19.10.2016
12/2016/2017 uzupełnienia składu uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 19.10.2016
11/2016/2017 uzupełnienia składu stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 19.10.2016
10/2016/2017 powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 19.10.2016
9/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej (zawiera tekst jednolity) 19.10.2016
8/2016/2017 uchylenia uchwały nr 325/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przedłużenia terminów wyborów na Wydziale Elektrycznym 19.10.2016
7/2016/2017 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 19.10.2016
6/2016/2017 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2016/2017 19.10.2016
5/2016/2017 powołania uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 14.09.2016
4/2016/2017 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 14.09.2016
3/2016/2017 zasad wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora oraz studentów do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 14.09.2016
2/2016/2017 zaopiniowania kandydata na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej 14.09.2016
1/2016/2017 opinii na temat zatrudnienia Kanclerza PCz 14.09.2016

 

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 109
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-22 12:27

Dane teleadresowe

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

NIP: 573-011-14-01
Regon: 000001643

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Opieka merytoryczna:
Anita Nowakowska
tel. (034) 3250 400
e-mail: anowakowska@pcz.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Tomasz Mrowiec
tel. (034) 3250 250
e-mail: tmrowiec@pcz.pl

Godziny urzędowania

Biuro Rektora czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15 - 15:15

Biuro Kanclerza czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 184090
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-08 09:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl