Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
84/2017 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach doktoranckich, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 17.11.2017
83/2017 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 17.11.2017
82/2017 badań lekarskich pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 17.11.2017
81/2017 zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2017 roku) 03.11.2017
80/2017 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2016/2017 31.10.2017
79/2017 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 30.10.2017
78/2017 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 26/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.12.2012 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
77/2017 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2016/2017 25.10.2017
76/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 19.10.2017
75/2017 wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników oraz doktorantów PCz 17.10.2017
74/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 16.10.2017
73/2017 Procedury monitorowania stanu minimum kadrowego na poszczególnych kierunków studiów 11.10.2017
72/2017 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 11.10.2017
71/2017 organizacji krajowych/międzynarodowych konferencji naukowych przez Politechnikę Częstochowską 06.10.2017
70/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 06.10.2017
69/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 06.10.2017
68/2017 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 04.10.2017
67/2017 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 25.09.2017
66/2017 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej 15.09.2017
65/2017 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 13.09.2017
64/2017 wprowadzenia druków obowiązujących na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
63/2017 wprowadzenia regulaminów wewnętrznych Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
62/2017 wprowadzenia instrukcji wypełniania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz zasad wydawania duplikatów dyplomów i suplementu do dyplomu 31.07.2017
61/2017 zmiany Zarządzenia nr 208/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.06.2016 roku w sprawie finansowania działalności statutowej 13.07.2017
60/2017 zmiany koordynatora ds. patentów i dokonań w Uczelnianym Zespole ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on z późniejszymi zmianami) 12.07.2017
59/2017 ustalenia stawki za godziny ponadwymiarowe i zlecone 11.07.2017
58/2017 rodzajów prac w Politechnice Częstochowskiej, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 10.07.2017
57/2017 bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Częstochowskiej 10.07.2017
56/2017 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia 03.07.2017
55/2017 zmiany Zarządzenia nr 165/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 26.06.2017
54/2017 uchylenia Zarządzenia nr 98/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.03.2014 roku w sprawie procedury przeprowadzenia ankiet dotyczących badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej 19.06.2017
53/2017 zmiany Koordynatora wydziałowego ds. POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on z późniejszymi zmianami) 07.06.2017
52/2017 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 07.06.2017
51/2017 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 31.05.2017
50/2017 powołania Rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 30.05.2017
49/2017 wypłacania dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów finansowych z "Premii na Horyzoncie 2020" lub ze środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych 23.05.2017
48/2017 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku z późniejszymi zmianami 09.05.2017
47/2017 wprowadzenia Regulaminu imprez masowych, organizowanych przez Politechnikę Częstochowską 24.04.2017
46/2017 zmiany zapisów Zarządzenia nr 25/2008 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 października 2008 roku 03.04.2017
45/2017 uzupełnienia zapisów Zarządzenia nr 203/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.02.2016 roku w sprawie odpłatności za studia III stopnia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 03.04.2017
44/2017 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 30.03.2017
43/2017 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów Politechniki Częstochowskiej 30.03.2017
42/2017 prowadzenia wspólnych zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka I stopnia na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2017/2018 17.03.2017
41/2017 wprowadzenia znowelizowanych Zasad przydziału mieszkań rotacyjnych w Politechnice Częstochowskiej w budynku przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 15.03.2017
40/2017 wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej 15.03.2017
39/2017 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 21.02.2017
38/2017 aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników Uczelni 20.02.2017
37/2017 przekazywania, rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej 20.02.2017
36/2017 wprowadzenia druku obowiązującego na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 15.02.2017
35/2017 zatwierdzenia nowej struktury organizacyjnej Wydziału Elektrycznego 15.02.2017
34/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku) 14.02.2017
33/2017 zmian w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku) 14.02.2017
32/2017 wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów III stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2015/2016 09.02.2017
31/2017 zmian zapisów w Karcie audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem nr 199/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22.02.2016 roku 07.02.2017
30/2017 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku 31.01.2017
29/2017 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2015/2016 25.01.2017
28/2017 powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 16.01.2017
27/2017 powołania Uczelnianej Komisji Przetargowej 11.01.2017
26/2017 Regulaminu Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 10.01.2017
25/2016 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2016
24/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 29.12.2016
23/2016 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku) 21.11.2016
22/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 21.11.2016
21/2016 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 17.11.2016
20/2016 ustalenia stawiki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 17.11.2016
19/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 210/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce 10.11.2016
18/2016 powołania Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej (ADO) na kadencję 2016-2020 19.10.2016
17/2016 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2016-2020 19.10.2016
16/2016 powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 14.10.2016
15/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 14.10.2016
14/2016 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 14.10.2016
13/2016 wypłacania dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z "Premii na Horyzoncie 2020" lub ze środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych 13.10.2016
12/2016 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 12.10.2016
11/2016 zmian organizacyjnych na wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 11.10.2016
10/2016 składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 06.10.2016
9/2016 aktualnego składu Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami) 05.10.2016
8/2016 powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 04.10.2016
7/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 28.09.2016
6/2016 zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 129/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wprowadzania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 28.09.2016
5/2016 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 28.09.2016
4/2016 pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia w roku akademickim 2016/2017 28.09.2016
3/2016 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów Politechniki Czestochowskiej na kadencję 2016-2020 26.09.2016
2/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 20.09.2016
1/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 20.09.2016

 

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 208
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-22 12:15

Dane teleadresowe

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

NIP: 573-011-14-01
Regon: 000001643

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Opieka merytoryczna:
Anita Nowakowska
tel. (034) 3250 400
e-mail: anowakowska@pcz.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Tomasz Mrowiec
tel. (034) 3250 250
e-mail: tmrowiec@pcz.pl

Godziny urzędowania

Biuro Rektora czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15 - 15:15

Biuro Kanclerza czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 184120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-08 09:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl