Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
239/2019 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2018/2019 17.09.2019
238/2019 obowiązku pracowników PCz rejestracji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 17.09.2019
237/2019 Powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on 17.09.2019
236/2019 Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 17.09.2019
235/2019 wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Częstochowskiej 13.09.2019
234/2019 powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej (IODO) 02.09.2019
233/2019 wprowadzania Regulaminu Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej 30.08.2019
232/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej w Politechnice Częstochowskiej 29.08.2019
231/2019 Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 27.08.2019
230/2019 zatwierdzenia wzoru indeksu 19.08.2019
229/2019 powołania Komisji Antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej 31.07.2019
228/2019 powołania Koordynatora ds. polityki antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej 31.07.2019
227/2019 uchylenia Zarządzenia nr 133/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zwrotu opłat wniesionych za studia niestacjonarne oraz Zarządzenia nr 134/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zwrotu opłat wniesionych za studia podyplomowe 19.07.2019
226/2019 zatwierdzenia wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat 19.07.2019
225/2019 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe 19.07.2019
224/2019 zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 19.07.2019
223/2019 wprowadzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski 19.07.2019
222/2019 schematu organizacyjnego Wydziału Zarządzania 15.07.2019
220/2019 powołania komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 dla poszczególnych dyscyplin 15.07.2019
219/2019 powołania Administratora Systemu Teleinformatycznego i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 15.07.2019
218/2019 wprowadzenie do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 28.06.2019
217/2019 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej 27.06.2019
216/2019 ustalenia wysokości opłat za wydawane przez uczelnię dokumenty 27.06.2019
215/2019 zasad odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich świadczone dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 26.06.2019
214/2019 wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Politechnice Częstochowskiej 18.06.2019
213/2019 przeprowadzania badań lekarskich osób pracujących i kształcących się w Politechnice Częstochowskiej 13.06.2019
212/2019 limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020 04.06.2019
211/2019 wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 30.05.2019
210/2019 nowego Regulaminu organizacyjnego Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK" 30.05.2019
209/2019 zmian do Zarządzenia nr 194/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2019 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 30.05.2019
208/2019 wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra 17.05.2019
207/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury spisywania w koszty wierzytelności nieściągalnych od studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 09.05.2019
206/2019 utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 08.05.2019
205/2019 zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Politechniki Częstochowskiej 26.04.2019
204/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Wydawnictw na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora PCz z dnia 4.10.2016 roku z późń. zm.) 08.04.2019
203/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów, dotyczących przetwarzania danych osobowych w recenzjach postępowań o nadanie tytułu profesora i opiniach w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 04.04.2019
202/2019 zatwierdzenia Statutu Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "Żaczek" 26.03.2019
201/2019 zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 25.03.2019
200/2019 Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 20.03.2019
199/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania 20.03.2019
198/2019 zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 19.03.2019
197/2019 weryfikacji osób w Krajowym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez Politechnikę Częstochowską 18.03.2019
196/2019 znowelizowanej Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej 13.03.2019
195/2019 wprowadzenia Procedur do Zarządzania Systemami Informatycznymi w Politechnice Częstochowskiej 13.03.2019
194/2019 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częsochowskiej 11.03.2019
193/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 06.03.2019
192/2019 okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2015-2018 05.03.2019
191/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury windykacji należności studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 05.03.2019
190/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów, dotyczących przetwarzania danych osobowych w recenzjach przewodów/postępowań doktorskich i postępowań habilitacyjnych 26.02.2019
189/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora PCz z dnia 4.10.2016 roku z późn. zm.) 19.02.2019
188/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 12.02.2019
187/2019 wprowadzenia Zasad podejmowania i kontynuowania dodatkowego zatrudnienia dla nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu pracy, wzoru dokumentu dotyczącego zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej 24.01.2019
186/2019 wprowadzenia Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Częstochowskiej 24.01.2019
185/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrycznego 15.01.2019
184/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych, obowiązujących uczestników odpłatnego kursu języka angielskiego organizowanego przez Politechnikę Częstochowską 14.01.2019
183/2019 zawierania i rejestracji umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 08.01.2019
182/2019 Pomocniczego zakresu czynności dla nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 08.01.2019
181/2019 Zakresu czynności dla pracowników Politechniki Częstochowskiej niebędących nauczycielami akademickimi 08.01.2019
180/2019 systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej 08.01.2019
179/2019 organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Politechnice Częstochowskiej 08.01.2019
178/2018 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Częstochowskiej w 2019 roku 31.12.2018
177/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 31.12.2018
176/2018 kryteriów oceny nauczycieli akademickich za lata 2019-2020 31.12.2018
175/2018 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 20.12.2018
174/2018 dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 18.12.2018
173/2018 Zarządzenia nr 110/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.03.2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 13.12.2018
172/2018 zmian w składzie Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 z późń. zm.) 13.12.2018
171/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku z późń. zm.) 04.12.2018
170/2018 zmiany w składzie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 28/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16.01.2017 roku) 04.12.2018
169/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 27/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.01.2017 roku) 04.12.2018
168/2018 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku) 04.12.2018
167/2018 zmian w składach stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora PCz z dnia 4.10.2016 roku) 04.12.2018
166/2018 zatwierdzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej 03.12.2018
165/2018 uchylenia Zarządzenia nr 73/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.10.2017 roku w sprawie Procedury monitorowania stanu minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów 03.12.2018
164/2018 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 30.11.2018
163/2018 środków działalności statutowej za rok 2018 23.11.2018
162/2018 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach doktoranckich, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 16.11.2018
161/2018 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 16.11.2018
160/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.10.2018
159/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 31.10.2018
158/2018 zmian w Regulaminie Pracy w Politechnice Częstochowskiej w zakresie Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej w stosunku do pracowników Politechniki Częstochowskiej oraz wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, oraz środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej (zmiana Zarządzenia nr 46/2004 Rektora PCz z dnia 6.04.2004 roku w sprawie Regulaminu pracy w Politechnice Częstochowskiej z późń. zm.) 30.10.2018
157/2018 wprowadzenia nowych Zasad przydziału mieszkań w Budynku Mieszkań Rotacyjnych Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 29.10.2018
156/2018 wprowadzenia znowelizowanych druków obowiązujących na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 11.10.2018
155/2018 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2018/2019 03.10.2018
154/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 138/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.07.2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 03.10.2018
153/2018 tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie nr 149/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.09.2018 roku) 03.10.2018
152/2018 oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikowalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach 28.09.2018
151/2018 kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych samodzielnie przez Politechnikę Częstochowską, finansowanych lub współfinansowanych m. in. ze środków krajowych i europejskich 28.09.2018
150/2018 wprowadzenia do stosowania procedury wydawania elektronicznej legitymacji doktoranckiej 27.09.2018
149/2018 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 26.09.2018
148/2018 zaktualizowanych zasad dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Politechniki Częstochowskiej 18.09.2018
147/2018 zmiany w składach komisji rektorskich (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 4.10.2016 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016/2020 z późn. zm.) 18.09.2018
146/2018 wystawiania faktur przez pracowników Politechniki Częstochowskiej 10.09.2018
145/2018 organizacji szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 07.09.2018
144/2018 wprowadzenia do stosowania Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej 24.08.2018
143/2018 jednolitego wykazu stanowisk pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Politechnice Częstochowskiej 26.07.2018
141/2018 zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 103/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.02.2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania Biura Prawnego Politechniki Częstochowskiej 26.07.2018
140/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 138/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.07.2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 20.07.2018
139/2018 zmiany Załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia 64/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.09.2018 roku w sprawie wprowadzenia druków obowiązujących na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 16.07.2018
138/2018 wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 06.07.2018
137/2018 powołania nowego składu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2016 roku) 04.07.2018
136/2018 zmiany nadzoru nad budynkiem Stołówki 03.07.2018
135/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 29.06.2018
134/2018 zwrotu opłat wniesionych za studia podyplomowe 27.06.2018
133/2018 zwrotu opłat wniesionych za studia niestacjonarne 27.06.2018
132/2018 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.05.2018 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych, związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia 27.06.2018
131/2018 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu kontroli wewnętrznej w Politechnice Częstochowskiej 27.06.2018
130/2018 wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej 27.06.2018
129/2018 powołania Administratora Systemów Informatycznych (ASI) 13.06.2018
128/2018 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 12.06.2018
127/2018 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 30.05.2018
126/2018 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 30.05.2018
125/2018 zasad przedłużania umów na czas nieokreślony pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej w 2018 roku 28.05.2018
124/2018 wprowadzenia do stosowania Regulaminu świadczenia usług przez Politechnikę Częstochowską Miejską Sieć Komputerową CzestMAN 28.05.2018
123/2018 wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN 28.05.2018
122/2018 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia 28.05.2018
121/2018 wprowadzenia znowelizowanej Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 24.05.2018
120/2018 powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej (IODO) 24.05.2018
119/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 215/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.07.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad podejmowania i odbywania studiów III stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 17.05.2018
118/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 190/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16.12.2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 07.05.2018
117/2018 zmian w Zarządzeniu nr 189/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9.12.2015 roku w sprawie wprowadzenia w życie znowelizowanej Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej oraz znowelizowanej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 23.04.2018
116/2018 zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencje 2016-2020 10.04.2018
115/2018 wprowadzenia zaktualizowanego Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Politechnice Częstochowskiej 09.04.2018
113/2018 wprowadzenia zaktualizowanego "Wykazu funkcji/stanowisk, z którymi wiąże się lub może się wiązać dostęp do informacji niejawnych" 09.04.2018
112/2018 uchylenia Zarządzenia nr 27/2012 Rektora PCz z dnia 28.12.2012 roku w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Politechnikę Częstochowską 14.03.2018
111/2018 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 13.03.2018
110/2018 powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 08.03.2018
109/2018 wyłonienia 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 01.03.2018
108/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 01.03.2018
107/2018 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 26.02.2018
106/2018 Procedury zawierania międzynarodowych umów o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej przez Politechnikę Częstochowską 20.02.2018
105/2018 wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewniania bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej 19.02.2018
104/2018 zmiany Załącznika nr 9 do Zarządzenia nr 65/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 14.02.2018
103/2018 wprowadzenia Zasad funkcjonowania Biura Prawnego Politechniki Częstochowskiej 08.02.2018
102/2018 zmiany Załącznika nr 9 do Zarządzenia nr 66/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej 02.02.2018
101/2018 zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 02.02.2018
100/2018 zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2016 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 25.01.2018
99/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 25.01.2018
98/2018 wprowadzenia zmian w Regulaminie imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana Zarządzenia nr 47/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.04.2017 roku) 24.01.2018
97/2018 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 23.01.2018
96/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 23.01.2018
95/2018 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku 18.01.2018
94/2018 zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 11.01.2018
93/2018 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 03.01.2018
92/2017 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2017
91/2017 funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 21.12.2017
90/2017 zmiany w Załączniku do Zarządzenia nr 103/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.05.2014 roku w sprawie zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej efekty kształcenia oraz dokumentacji systemu zapewnienia jakości kształcenia 13.12.2017
89/2017 uchylenia Zarządzenia nr 100/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 3.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzenia ankiet dotyczących opinii studentów na temat międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach programu LPP - Erasmus w Politechnice Częstochowskiej 13.12.2017
88/2017 Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Politechnice Częstochowskiej 13.12.2017
87/2017 uchylenia Zarządzenia nr 86/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10.01.2014 roku w sprawie ankietyzacji oceny pracy dziekanatów 13.12.2017
86/2017 zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencje 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2016 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 24.11.2017
85/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 24.11.2017
84/2017 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach doktoranckich, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 17.11.2017
83/2017 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 17.11.2017
82/2017 badań lekarskich pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 17.11.2017
81/2017 zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2017 roku) 03.11.2017
80/2017 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2016/2017 31.10.2017
79/2017 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 30.10.2017
78/2017 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 26/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.12.2012 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
77/2017 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2016/2017 25.10.2017
76/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 19.10.2017
75/2017 wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników oraz doktorantów PCz 17.10.2017
74/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 16.10.2017
73/2017 Procedury monitorowania stanu minimum kadrowego na poszczególnych kierunków studiów 11.10.2017
72/2017 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 11.10.2017
71/2017 organizacji krajowych/międzynarodowych konferencji naukowych przez Politechnikę Częstochowską 06.10.2017
70/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 06.10.2017
69/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 06.10.2017
68/2017 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 04.10.2017
67/2017 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 25.09.2017
66/2017 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej 15.09.2017
65/2017 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 13.09.2017
64/2017 wprowadzenia druków obowiązujących na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
63/2017 wprowadzenia regulaminów wewnętrznych Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
62/2017 wprowadzenia instrukcji wypełniania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz zasad wydawania duplikatów dyplomów i suplementu do dyplomu 31.07.2017
61/2017 zmiany Zarządzenia nr 208/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.06.2016 roku w sprawie finansowania działalności statutowej 13.07.2017
60/2017 zmiany koordynatora ds. patentów i dokonań w Uczelnianym Zespole ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on z późniejszymi zmianami) 12.07.2017
59/2017 ustalenia stawki za godziny ponadwymiarowe i zlecone 11.07.2017
58/2017 rodzajów prac w Politechnice Częstochowskiej, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 10.07.2017
57/2017 bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Częstochowskiej 10.07.2017
56/2017 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia 03.07.2017
55/2017 zmiany Zarządzenia nr 165/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 26.06.2017
54/2017 uchylenia Zarządzenia nr 98/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.03.2014 roku w sprawie procedury przeprowadzenia ankiet dotyczących badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej 19.06.2017
53/2017 zmiany Koordynatora wydziałowego ds. POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on z późniejszymi zmianami) 07.06.2017
52/2017 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 07.06.2017
51/2017 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 31.05.2017
50/2017 powołania Rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 30.05.2017
49/2017 wypłacania dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów finansowych z "Premii na Horyzoncie 2020" lub ze środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych 23.05.2017
48/2017 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku z późniejszymi zmianami 09.05.2017
47/2017 wprowadzenia Regulaminu imprez masowych, organizowanych przez Politechnikę Częstochowską 24.04.2017
46/2017 zmiany zapisów Zarządzenia nr 25/2008 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 października 2008 roku 03.04.2017
45/2017 uzupełnienia zapisów Zarządzenia nr 203/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.02.2016 roku w sprawie odpłatności za studia III stopnia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 03.04.2017
44/2017 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 30.03.2017
43/2017 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów Politechniki Częstochowskiej 30.03.2017
42/2017 prowadzenia wspólnych zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka I stopnia na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2017/2018 17.03.2017
41/2017 wprowadzenia znowelizowanych Zasad przydziału mieszkań rotacyjnych w Politechnice Częstochowskiej w budynku przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 15.03.2017
40/2017 wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej 15.03.2017
39/2017 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 21.02.2017
38/2017 aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników Uczelni 20.02.2017
37/2017 przekazywania, rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej 20.02.2017
36/2017 wprowadzenia druku obowiązującego na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 15.02.2017
35/2017 zatwierdzenia nowej struktury organizacyjnej Wydziału Elektrycznego 15.02.2017
34/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku) 14.02.2017
33/2017 zmian w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku) 14.02.2017
32/2017 wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów III stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2015/2016 09.02.2017
31/2017 zmian zapisów w Karcie audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem nr 199/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22.02.2016 roku 07.02.2017
30/2017 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku 31.01.2017
29/2017 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2015/2016 25.01.2017
28/2017 powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 16.01.2017
27/2017 powołania Uczelnianej Komisji Przetargowej 11.01.2017
26/2017 Regulaminu Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 10.01.2017
25/2016 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2016
24/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 29.12.2016
23/2016 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku) 21.11.2016
22/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 21.11.2016
21/2016 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 17.11.2016
20/2016 ustalenia stawiki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 17.11.2016
19/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 210/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce 10.11.2016
18/2016 powołania Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej (ADO) na kadencję 2016-2020 19.10.2016
17/2016 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2016-2020 19.10.2016
16/2016 powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 14.10.2016
15/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 14.10.2016
14/2016 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 14.10.2016
13/2016 wypłacania dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z "Premii na Horyzoncie 2020" lub ze środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych 13.10.2016
12/2016 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 12.10.2016
11/2016 zmian organizacyjnych na wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 11.10.2016
10/2016 składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 06.10.2016
9/2016 aktualnego składu Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami) 05.10.2016
8/2016 powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 04.10.2016
7/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 28.09.2016
6/2016 zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 129/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wprowadzania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 28.09.2016
5/2016 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 28.09.2016
4/2016 pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia w roku akademickim 2016/2017 28.09.2016
3/2016 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów Politechniki Czestochowskiej na kadencję 2016-2020 26.09.2016
2/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 20.09.2016
1/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 20.09.2016

 

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 13:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2377
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-18 13:51

Dane teleadresowe

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

NIP: 573-011-14-01
Regon: 000001643

ePUAP
/PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Opieka merytoryczna:
Anita Nowakowska
tel. (034) 3250 400
e-mail: anowakowska@pcz.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Tomasz Mrowiec
tel. (034) 3250 250
e-mail: tmrowiec@pcz.pl

 

 

Godziny urzędowania

Biuro Rektora czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Biuro Kanclerza czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 351244
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 21:24

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl