Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pcz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Politechnika Częstochowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Częstochowskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ponad 260 z opublikowanych dokumentów (np. plików PDF) nie zawiera warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr inż. Michał Modławski, dostepnosc@pcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 32 50 281. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej został przygotowany na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uczelni oraz wyników zewnętrznego audytu wykonanego w maju 2019 r.

Opis dostępności został podzielony na dwie części:

1. Opis dostępności architektonicznej obejmujący informacje wspólne dla wszystkich budynków Uczelni
2. Opis dostępności architektonicznej poszczególnych budynków Uczelni, w której uwzględniono:
- opis dostępności wejścia do budynku w tym informacja nt. podjazdów prowadzących do wejść,
- opis dostępności korytarzy, schodów, wind i pochylni,
- opis szczególnych dostosowań (jeżeli występują) w tym informacja na temat toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością,
- informację na temat liczby i umiejscowienia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
Informacje na temat prawa dostępu z psem oraz o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zawarte są w części A opisu dostępności architektonicznej.

Część A. Opis dostępności obejmujący informacje dotyczące wszystkich budynków
Wejścia do budynków Politechniki Częstochowskiej znajdują się na poziomie gruntu. W przypadku, gdy wejście umiejscowione jest powyżej poziomu gruntu, do takiego wejścia prowadzi podjazd z którego mogą skorzystać osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy balkonika. Odstępstwa od tej reguły opisane zostały w części B.
W pobliżu wejść głównych do poszczególnych budynków zlokalizowane są stanowiska portierów, którzy mogą udzielić pomocy osobie z niepełnosprawnością.
Szczegółowy opis poszczególnych wejść znajduje się w części B.
Korytarze oraz schody Uczelni mają odpowiednią szerokość tj. większą niż 1,2m. Zachowana jest przestrzeń manewrowa. Podłogi są odpowiednio skontrastowane ze ścianami. Schody w znacznej większości są wyposażone w poręcze znajdujące się po obu stronach biegu schodów. Informacja na temat wind w poszczególnych budynkach znajduje się w części B.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 pkt. 1 lit. b Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696, z późn. zm.) planowane jest wprowadzenie jednolitych oznaczeń wybranych pomieszczeń uczelni zawierających opis w języku Braille’a.
Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych znajdujących się w poszczególnych budynkach znajduje się w części B.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 pkt. 3 lit. b Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696, z późn. zm.) planowany jest zakup przenośnych pętli indukcyjnych do Działu Nauczania, z których na zasadzie wypożyczenia mogliby skorzystać studenci z niepełnosprawnością.
Na parkingach znajdujących się na terenie kampusu Uczelni wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W części B zamieszczono informacje o miejscach parkingowych, najbliższych poszczególnym budynkom.
Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostały wprowadzone ograniczenia w dostępnie do budynków Politechniki Częstochowskiej, które obejmują również osoby z niepełnosprawnością.
W Uczelni można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu. Tłumacz był zatrudniany podczas wydarzeń o charakterze ogólnopolskim – konferencji oraz zawodów sportowych adresowanych do osób z niepełnosprawnością. Do dnia opublikowania deklaracji nie było konieczności zatrudnienia tłumacza migowego na stałe.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 pkt. 3 lit. a Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696, z późn. zm.) planowane jest wprowadzenie usług tłumacza języka migowego on-line.
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu należy skontaktować się z Działem Nauczania.
Część B. Opis dostępności poszczególnych budynków Uczelni
Najważniejsze budynki Politechniki Częstochowskiej to:

Budynek Rektoratu - Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69
Budynek Biblioteki Głównej – Częstochowa aleja Armii Krajowej 36
Budynek Klubu Politechnik (siedziba Akademickiego Centrum Kultury oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) – Częstochowa aleja Armii Krajowej 23/25
Budynek Wydziału Budownictwa – Częstochowa ul. Akademicka 3
Budynek Wydziału Elektrycznego – Częstochowa aleja Armii Krajowej 17
Budynek Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa ul. Dąbrowskiego 71
Budynek Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki– Częstochowa aleja Armii Krajowej 21
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – Częstochowa ul. Dąbrowskiego 71
Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19
Budynek Wydziału Zarządzania– Częstochowa aleja Armii Krajowej 19B
Budynek Auli Wydziału Zarządzania – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19B
Pawilon C – aleja Armii Krajowej 19c
Budynek Domu Studenckiego nr 2 „Bliźniak” – Częstochowa ul. Akademicka 5
Budynek Domu Studenckiego nr 5 „Maluch” – Częstochowa ul. Dekabrystów 26/30
Budynek Domu Studenckiego nr 7 „Herkules” – Częstochowa ul. Sowińskiego 40/48
Budynek Rektoratu - Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69
Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ulicy Dąbrowskiego. Dwa z nich są na poziomie gruntu, a jedno południowe realizowane jest za pomocą pojedynczego stopnia.
W budynku nie ma windy. Budowa windy umożliwiającej dostanie się na piętra budynku zaplanowana jest na lata 2021-2023.
Przed południowym wejściem do budynku wzdłuż ulicy Dąbrowskiego są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek Biblioteki Głównej – Częstochowa aleja Armii Krajowej 36
Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony parkingu. Należy obejść budynek od strony północnej, gdyż wejście zlokalizowane jest po przeciwnej stronie niż aleja Armii Krajowej. Do wejścia prowadzą schody, natomiast dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony parkingu. Należy obejść budynek od strony północnej, gdyż wejście zlokalizowane jest po przeciwnej stronie niż aleja Armii Krajowej. Do wejścia prowadzą schody, natomiast dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
Drzwi wejściowe są automatyczne otwierane za pomocą fotokomórki.
W budynku znajduje się winda. Wszystkie piętra są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Brajla.
W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
W czytelni oraz wypożyczalni znajdują się komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt kompensujący niepełnosprawność – oprogramowanie udźwiękowiające,
powiększające, monitory brajlowskie, specjalistyczne klawiatury oraz myszy.
W pobliżu wejścia zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakiem pionowym.
Klub Politechnik – budynek, w którym znajduje się Akademickie Centrum Kultury oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Częstochowa aleja Armii Krajowej 23/25
Do Akademickiego Centrum Kultury i Sportu prowadzi wejście wschodnie – od strony alei Armii Krajowej. Wejście dostępne jest z poziomu gruntu i jest otwierane automatycznie za pomocą fotokomórki.
Do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) prowadzi wejście od strony zachodniej budynku – od strony parkingu. Do wejścia prowadzi niewielki podjazd.
W budynku nie ma windy – dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku.
W budynku, w części należącej do SWFiS znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
W pobliżu wejścia nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek Wydziału Budownictwa – Częstochowa ul. Akademicka 3
Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Akademickiej. Dostęp do wejścia głównego – południowego realizowany jest poprzez pojedynczy stopień. Za wejściem znajdują się schody prowadzące na podwyższony parter.
Dla osób z niepełnosprawnością przeznaczone jest boczne wejście (północne) prowadzące bezpośrednio do windy.
W budynku znajduje się winda. Winda poprzez komunikaty głosowe informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Wszystkie piętra dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym za budynkiem.
Budynek Wydziału Elektrycznego – Częstochowa ul. Aleja Armii Krajowej 17
Do budynku prowadzą cztery wejścia.
Wejście główne znajduje się od zachodniej strony budynku. Wejście jest na poziomie gruntu i prowadzi do nowej części. Jest ono przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, gdyż znajduje się w pobliżu windy.
Trzy wejścia od strony północnej budynku prowadzą do jego starszej części i realizowane są poprzez pojedynczy stopień.
W budynku, na lewo od wejścia, znajduje się winda. Wszystkie piętra w nowej części budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W starszej części dostępny jest parter oraz pierwsze piętro poprzez łącznik łączący starą i nową część budynku.
W budynku na parterze, po prawej stronie od wejścia oraz na drugim piętrze, znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu przy budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – od południowej strony tego budynku.
Budynek Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa ul. Dąbrowskiego 71
Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony ul. Dąbrowskiego. Wejście wyposażone jest w drzwi automatycznie otwierane za pomocą fotokomórki. Wejście realizowane jest przez pojedynczy stopień, nie posiada podjazdu.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny skorzystać z północnego wejścia budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (przy ul. Dąbrowskiego 71), z którym budynek Wydziału Infrastruktury i Środowiska jest połączony.
W budynku nie ma windy oraz platform przyschodowych. Na pierwsze piętro oraz na podwyższony parter budynku można się dostać z budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Budowa windy w budynku Rektoratu, która umożliwi dostęp na piętra budynku Wydziału zaplanowana jest na lata 2021-2023.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Przy wejściu zlokalizowane są dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony ul. Brzeźnickiej. Wejście znajduje się na poziomie gruntu.
Budynek jest jednokondygnacyjny.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Przy wejściu zlokalizowane są dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – Częstochowa ul. aleja Armii Krajowej 21
Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane w południowej stronie budynku - od strony Wydziału Zarządzania oraz parkingu. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia znajduje się winda. Do niższej części parteru znajdującej się za portiernią na wprost od wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Brajla.
Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością, które nie są wydzielone na część damską i męską.
Przy wejściu zlokalizowane są dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z tych miejsc, konieczne jest posiadanie pilota do szlabanu.
Sześć kolejnych, dostępnych dla wszystkich miejsc parkingowych, zlokalizowanych jest na sąsiednim parkingu.
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – Częstochowa ul. Dąbrowskiego 73
Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Dąbrowskiego, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
W budynku na wprost od wejścia znajduje się winda.
Przy schodach znajdujących się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia jest zamontowany podnośnik przyschodowy.
W budynku, na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Przy południowym wejściu zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19
Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Wejście główne - wschodnie zlokalizowane od strony alei Armii Krajowej jest wyposażone w drzwi otwierane automatycznie za pomocą fotokomórki.
Wejście zachodnie znajduje się od strony parkingu.
W budynku w korytarzu po lewej stronie od wejścia zachodniego znajduje się winda. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą również skorzystać z windy w budynku Wydziału Zarządzania, z którym połączony jest budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.
W budynku znajduje się łącznie sześć toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością, które są wydzielone na część damską i męską. Toalety znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze.
W pobliżu wejść zlokalizowane są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek Wydziału Zarządzania – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19 B
Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie gruntu. Wejście zlokalizowane jest od strony północno wschodniej budynku – od strony Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
W budynku na wprost od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra budynku.
W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
W jednej z sal wykładowych znajduje się pętla indukcyjna.
Na parkingu przy budynku wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z tych miejsc konieczne jest posiadanie pilota do szlabanu.
Sześć kolejnych, miejsc parkingowych, zlokalizowanych jest na sąsiednim parkingu.
Budynek Auli Wydziału Zarządzania – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19 B
Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się powyżej poziomu gruntu. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
Budynek jest jednokondygnacyjny, nie potrzebuje windy.
W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia, obok wejścia ewakuacyjnego znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Na parkingu przy budynku wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z tych miejsc konieczne jest posiadanie pilota do szlabanu.
Sześć kolejnych, miejsc parkingowych, zlokalizowanych jest na sąsiednim parkingu.
Pawilon C – budynek należący do Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz do Wydziału Zarządzania – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19c
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście północne jest na poziomie gruntu, natomiast do wejścia południowego prowadzą schody o trzech stopniach.
W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro budynku można się dostać poprzez łącznik prowadzący z budynku Wydziału Zarządzania.
W pobliżu budynku znajduje się parking z wyznaczonymi sześcioma miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek Domu Studenckiego nr 2 „Bliźniak” – Częstochowa ul. Akademicka 5
Do budynku prowadzą trzy wejścia.
Wejście główne – wschodnie – od strony ulicy Akademickiej znajduje się na poziomie gruntu, jednak za wejściem znajdują się schody prowadzące na podwyższony parter.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przeznaczone jest wejście północne znajdujące się po zachodniej stronie budynku – od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Wejście otwierane jest przez portiera po naciśnięciu na przycisk sygnalizacyjny. Przycisk znajduje się po lewej stronie wejścia.
Drugie wejście od strony parkingu - południowe prowadzi do siedziby koła zrzeszającego osoby z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku oraz znajdująca się poniżej poziomu gruntu siedziba koła zrzeszającego osoby z niepełnosprawnością.
Budynek posiada pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane na parterze.
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym od strony zachodniej budynku.
Budynek Domu Studenckiego nr 5 „Maluch” – Częstochowa ul. Dekabrystów 26/30
Do budynku prowadzi wejście od strony wschodniej – od strony parkingu. Wejście to jest powyżej poziomu gruntu. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z podjazdu.
W budynku na wprost od wejścia znajdują się windy.
Do pomieszczeń zlokalizowanych na podwyższonym parterze można się dostać za pomocą platformy schodowej oraz za pomocą podjazdu. Wszystkie piętra dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym przed wejściem do budynku. Kolejne dwa miejsca parkingowe są na tym samym parkingu, od strony akademika Bliźniak.
Budynek Domu Studenckiego nr 7 „Herkules” – Częstochowa ul. Sowińskiego 40/48
Wejście do znajduje się od strony wschodniej budynku. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
W budynku znajduje się winda.
Budynek posiada pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kopertą znajdują się na parkingu zlokalizowanym od strony północnej budynku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4752
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-21 13:17